Print
Parent Category: สำนักงานเลขานุการกรม
Hits: 1022

b881

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม มีภารกิจในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔

       ปัจจุบัน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ให้ความสำคัญกับสิทธิของประชาชนที่ได้รับผลกระทบและต้องได้รับการเยียวทางด้านการเงินในเบื้องต้นจากรัฐบาล ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กรม ฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ โดยได้เบิกจ่ายให้กับผู้เสียหายและจำเลยตามลำดับ จำนวน ๖,๑๙๘ ราย เป็นผู้เสียหาย ๖,๑๔๕ ราย จำนวนเงิน ๒๘๙,๔๒๐,๓๒๗.๔๖ บาท และจำเลย ๕๓ ราย จำนวนเงิน ๑๐,๕๗๙,๖๗๒.๕๔ บาท รวมเป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งไม่เพียงพอและยังคงค้างจ่ายตาม มติคณะกรรมการพิจารณาฯ อยู่จำนวน ๑๑,๓๓๕ ราย เป็นผู้เสียหาย จำนวน ๑๑,๒๕๖ ราย เป็นเงิน ๔๓๗,๕๖๖,๓๔๗.๘๒ บาท และจำเลย ๗๙ ราย จำนวนเงิน ๙,๕๔๖,๘๓๑.๘๒ บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔๗,๑๑๓,๑๗๙.๖๔ บาท ซึ่งกรมฯ ได้แก้ปัญหาโดยขอรับการจัดสรรงบกลางเพิ่มเติม

บัดนี้ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมแล้วจำนวน ๒๙๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างเร่งทยอยจ่าย หากเบิกจ่ายเงินครบจำนวน ๒๙๕ ล้านบาทแล้ว จะยังมียอดค้างจ่ายตามมติคณะกรรมการฯ ประมาณ ๑๕๒ ล้านบาท และคาดการณ์ว่าคณะกรรมการฯ จะมีมติจ่ายเพิ่มเติมระหว่างเดือน สิงหาคม-กันยายน ๒๕๕๙ อีกประมาณ ๑๐๕ ล้านบาท จะทำให้มียอดค้างจ่ายให้กับผู้เสียหายและจำเลยทั้งหมด ประมาณอีก ๒๕๗ ล้านบาท ทั้งนี้ กรมฯ จะได้นำเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มาเร่งเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง ต่อไป

และจากกรณีเหตุการณ์ระเบิดและเพลิงไหม้ในพื้นที่ ๗ จังหวัดทางภาคใต้เมื่อวันที่ ๑๑ – ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ กรมฯ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและรับคำขอจากผู้เสียหายและทายาทแล้ว ปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิต ๔ ราย บาดเจ็บ ๓๗ ราย คณะกรรมการฯได้อนุมัติเงินค่าตอบแทนผู้เสียชีวิต จ่ายรายละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ส่วนผู้บาดเจ็บได้คำนวนเงินค่าตอบแทนความเสียหายอื่นไว้ ดังนี้

๑.      บาดเจ็บมีอาการหนัก                    จ่ายรายละ ๓๐,๐๐๐ บาท

๒.      บาดเจ็บเข้ารักษาเป็นคนไข้ใน           จ่ายรายละ ๒๐,๐๐๐ บาท

๓.      บาดเจ็บ คนไข้นอก                       จ่ายรายละ ๑๐,๐๐๐ บาท

สำหรับค่ารักษาพยาบาล ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย/จิตใจ และค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ เมื่อผู้เสียหายมีใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์ หรือหลักฐานทางราชการมาแสดงภายหลัง ก็สามารถจ่ายเพิ่มเติมได้อีกตามความเป็นจริง ทั้งนี้ ไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนด

ซึ่งในภาพรวมเป็นวงเงินประมาณ ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท กรมฯ ได้ใช้วิธีการเจียดจ่ายเงินจากงบประมาณของกรมเอง เปลี่ยนแปลงไปใช้เป็นเงินเยียวยา ซึ่งจะได้เร่งเบิกจ่ายให้ทันภายในสัปดาห์นี้ต่อไป

**************************