Print
Parent Category: สำนักงานเลขานุการกรม
Hits: 1929

 1234

5768

          กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ลงพื้นที่เชิงรุกบูรณาการเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองพยานในคดีอาญา ที่เกี่ยวกับความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ตามนโยบายและข้อสั่งการของ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองพยานในคดีอาญา โดยในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางกรรณิการ์ แสงทอง อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าพบและหารือ ภารกิจด้านการคุ้มครองพยานในคดีอาญาในคดีค้ามนุษย์ ร่วมกับ พ.ต.อ. คำรณ ยอดรักษ์ รองผู้บังคับคดีการสืบสวนตำรวจภูธร ภาค ๙ และผู้แทนจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และในเวลา ๑๔.๓๐ น. อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและคณะ ฯ เดินทางเข้าพบพร้อมหารือกับ นางภคมณฑ์ เมธีธรรมาภรณ์ อธิบดีผู้พิพากษา ภาค ๙ และ นายเชื้อชาติ โพธิ์กลิ่น รองอธิบดีผู้พิพากษา ภาค ๙ เกี่ยวกับประเด็นการคุ้มครองพยานคดีความมั่นคงในการให้ความคุ้มครองความปลอดภัยแก่พยานในการเบิกความต่อศาล เช่น การสืบพยานล่วงหน้า การสืบพยานผ่านจอภาพ (Video Conference) ซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่พยานและต่อมา ในเวลา ๑๕.๓๐ น. อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและคณะฯ เข้าพบและหารือกับ นายสุรเชษฐ์ ศรีกระจ่าง อธิบดีอัยการ ภาค ๙ และนายไพบูลย์ ถาวรวิจิตร รองอธิบดีอัยการ ภาค ๙ โดยมี การหารือเกี่ยวกับประเด็นภารกิจการคุ้มครองพยานในคดีอาญาที่เกี่ยวกับความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่จะสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการสืบพยานล่วงหน้า การสืบพยานผ่านจอภาพ (Video Conference) เป็นต้น
          นอกจากนี้ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดการประชุมเพื่อพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองพยานในคดีอาญา ที่เกี่ยวกับคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นางกรรณิการ์ แสงทอง อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานการประชุมในประเด็นการพิจารณาให้เจ้าหน้าที่ในกระบวนงานที่เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านคุ้มครองพยาน มีแนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นระบบและมีขั้นตอนที่ชัดเจน และการจัดตั้งศูนย์ประสานงานคุ้มครองพยานและการจัดตั้งหน่วยคุ้มครองพยานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการคุ้มครองพยานในคดีอาญา

*****************************


กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม
๔ เมษายน ๒๕๕๙ / สคพ.-ภาพ / มนัส-ข่าว