Print
Parent Category: สำนักงานเลขานุการกรม
Hits: 1813

 IMG 9452IMG 9445IMG 9450

IMG 9454IMG 9456IMG 9461

          เมื่อวันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลาเวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๘ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ โดยมี นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม และ นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรมหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม ร่วมสังเกตการณ์ พร้อมด้วย นางกรรณิการ์ แสงทอง อธิบดี กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ชุดใหม่) ผู้บริหาร ข้าราชการ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าร่วม
          สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีการสรุปสาระสำคัญ ดังนี้
               ๑.รายงานผลการช่วยเหลือสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรมและการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายและจำเลย ในคดีอาญา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙) ในส่วนของภาพรวมทั้งประเทศนั้น มีผู้ยื่น คำขอรับความช่วยเหลือ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๔๔๑ ราย ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๘๖๔ ราย อยู่ระหว่างการพิจารณา จำนวน ๕๗๗ ราย รวมให้ความช่วยเหลือ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙,๒๐๕,๖๒๓ บาท โดยแบ่งออกเป็นค่าประกันตัว เป็นเงิน ๔๓,๙๑๕,๐๐๐ บาท ค่าทนายความ เป็นเงิน ๓,๕๓๙,๓๒๘ บาท ค่าธรรมเนียมศาล เป็นเงิน ๑,๒๓๕,๕๕๕ บาท ค่ารังวัด/พิสูจน์หลักฐาน เป็นเงิน ๔๘๙,๗๖๐ บาท ค่าพาหนะเดินทาง ผู้ขอฯ เป็นเงิน ๒๕,๙๘๐ บาท ซึ่งค่าประกันตัว มีการจ่ายเงินมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๒๕ รองลงมาคือค่าทนายความ คิดเป็นร้อยละ ๗.๑๙
               ๒.รายงานผลการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา มีผู้ยื่นคำขอจำนวนทั้งสิ้น ๕,๐๓๔ ราย ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๔,๘๔๘ ราย อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน ๘,๔๑๕ ราย จ่ายเงินเยียวยาไปแล้วจำนวน ๒๗๘,๘๖๗,๒๑๒.๘๑ บาท
               ๓.รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตาม Road Map การเตรียมการในช่วง ๑๘๐ วัน ก่อนพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ จะมีผลบังคับใช้ ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จไปบางส่วนแล้ว อาทิ การแต่งตั้งคณะอำนวยการ และคณะทำงานจัดทำร่างอนุบัญญัติและเตรียมการถ่ายโอนงานกองทุนยุติธรรม การยกร่างและพิจารณาอนุบัญญัติ การปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนากฎหมายกองทุนยุติธรรม ซึ่งขณะอยู่ระหว่างการดำเนินการในเรื่องสำคัญ ดังนี้ ๑. การจัดตั้งสำนักงานกองทุนยุติธรรม ๒. การปรับปรุงคู่มือแนวทางการดำเนินงานรองรับพระราชบัญญัติ ๓. การวางระบบสารสนเทศบริหารจัดการ ๔. การจัดประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจคณะอนุกรรมการกองทุนยุติธรรมประจำจังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัด ๕. การจัดงานแถลงข่าวเพื่อทำพิธีส่งมอบงานกองทุนยุติธรรม ระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กับ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ๖. การหารือและนำเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๖ คน ตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังกล่าว

******************************


กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม
๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ / พบพร /ภาพ-ข่าว