Print
Parent Category: สำนักงานเลขานุการกรม
Hits: 1532

 12596518 1683708078564982 356684198 nIMG 9447

IMG 9452IMG 9444

          เมื่อวันพุธที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมไชยานุกิจ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ชั้น ๓ ศูนย์ราชการฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ นางสาวศุภมาศ พยัฆวิเชียร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับเกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เพื่อพิจารณาคำขอรับความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหาย และจำเลยในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ โดยมี นางนงภรณ์ รุ่งเพ็ชรวงศ์ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าร่วม
          สำหรับการประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้มีการพิจารณาคำขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน แก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา จำนวนทั้งสิ้น ๑,๒๒๓ เรื่อง และพิจารณาจ่ายฯ จำนวน ๗๘๖ เรื่อง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓,๔๑๔,๒๓๓ บาท ดังนี้
               ๑. พิจารณาคำขอค่าตอบแทนแก่ผู้เสียหาย จำนวน ๑,๑๘๒ เรื่อง พิจารณาจ่ายฯ จำนวน ๗๘๕ เรื่อง เป็นเงิน ๓๓,๒๙๙,๐๓๓ บาท
               ๒. พิจารณาคำขอค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลย จำนวน ๔๑ เรื่อง พิจารณาจ่ายฯ จำนวน ๑ เรื่อง เป็นเงิน ๑๑๕,๒๐๐ บาท


********************************


กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม
๒๙ มกราคม ๒๕๕๙/มนัส-ภาพ/พบพร-ข่าว
(ได้รับข้อมูลสรุป ๒๘ พ.ย.๕๘)