กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

1.สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

เรื่อง ยุติธรรมจังหวัดเพื่อประชาชน

 

 

2.กรมคุมประพฤติกรรม

เรื่อง การสร้างงานสร้างอาชีพ

 

 

3.กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

เรื่อง การเยียวยาเหยื่ออาชญากรรม

 

 

 

เรื่อง การเยียวยาแพะในคดีอาญา

 

 

 

เรื่อง มีปัญหากฎหมาย คลินิกยุติธรรมช่วยท่านได้

 

 

 

 

เรื่อง มีทุกข์มีปัญหา ปรึกษาคุ้มครองสิทธิร้องทุกข์

 

 

 

เรื่อง ขึ้นโรงพักในคดีอาญา ต้องเรียกหาทนายความ

 

 

 

 

เรื่อง สิทธิของพยานในคดีอาญา

 

 

 

เรื่อง ไกล่เกลี่ยก่อนมั้ย ไม่ต้องขึ้นศาล

 

 

 

 

เรื่อง เคารพสิทธิ รู้หน้าที่ แฮปปี้กันถ้วนหน้า

 

 

 

เรื่อง ธุรกิจยุคใหม่ ใส่ใจสิทธิมนุษยชน

 

 

 

เรื่อง สี่พื้นที่คุ้มครองสิทธิ เพื่อวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

 

 

 

4.กรมบังคับคดี

เรื่อง กรมบังคับคดี เรื่อง ระยะเวลาการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้

 

 

 

เรื่อง กรมบังคับคดี เรื่อง การวางทรัพย์

 

 

 

 

เรื่อง ระยะเวลาการรับเงินของเจ้าหนี้ในคดีแพ่ง

 

 

 

เรื่อง ตรวจสอบบุคคลล้มละลายเพื่อคุ้มครองสิทธิของตนเอง

 

 

 

เรื่อง การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี หนี้ กยศ

 

 

 

เรื่อง การให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

 

 

5.กรมราชทัณฑ์

เรื่อง คำตอบ

 

 

 

เรื่อง เรากลับตัวได้

 

 

 

6.กรมสองสวนคดีพิเศษ

เรื่อง หนี้นอกระบบ ทางเลือกทางรอด

 

 

 

 

เรื่อง แชร์ลูกโซ่ กับดักคนอยากรวย

 

 

เรื่อง ชุมชนเข้มแข็ง เกาะยาวโมเดล

 

 

 

 

เรื่อง แก้ปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน

 

 

 

7.สำนักงานกิจการยุติธรรม

เรื่อง เพราะเรื่องกฎหมายไม่รู้ไม่ได้

 

 

 

 

เรื่อง อยู่บ้านให้อุ่นใจ ป้องกันอาชญากรรม

 

 

 

 

เรื่อง 10 สิ่งควรทำเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว

 

 

 

 

เรื่อง สวยสังหาร (Trailer)

 

 

 

 

เรื่อง สวยสังหาร (Ep.1)

 

 

 

 

เรื่อง สวยสังหาร (Ep.2)

 

 

 

 

เรื่อง กฎหมายใหม่ เกษตรพันธสัญญา ตอนที่ 1

 

 

 

 

เรื่อง กฎหมายใหม่ เกษตรพันธสัญญา ตอนที่ 2

 

 

 

8.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

เรื่อง ภารกิจของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

 

 

 

 

เรื่อง การให้บริการงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ 3 ด้าน

 

 

 

9.สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.)

เรื่อง ทุนประกอบอาชีพ ตอน เวลาดี

 

 

 

 

เรื่อง ทุนประกอบอาชีพ ตอน ไม่ยอมแพ้

 

 

 

 

เรื่อง การบําบัดรักษายาเสพติด ตอน เปลี่ยน

 

 

 

 

เรื่อง โอบอุ้ม

 

 

 

 

เรื่อง แจ้งเบาะแสยาเสพติดได้ที่ไหน

 

 

 

 

เรื่อง ขั้นตอนการดำเนินการต่อข้อเรื่องร้องเรียนยาเสพติด

 

 

 

 

เรื่อง ผู้เสพคือผู้ป่วย

 

 

 

 

เรื่อง แผนพัฒนากัญชงสู่พืชเศรษฐกิจ

 

 

 

 

เรื่อง คำสั่ง คสช ที่ 108

 

 

 

10.กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

เรื่อง ยุติความรุนแรง

 

 

 

 

เรื่อง โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรม

 

 

 

 

เรื่อง IRC การพัฒนาระบบการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูฯ