กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"
<p><span style=LGBT กฎหมายคู่ชีวิต
<h1 class=วีดิทัศน์สัมภาษณ์ผู้บริหารกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในรายการคุยข่าวสิบโมง ทางช่อง 5
<h1 class=วีดิทัศน์สัมภาษณ์ผู้บริหารกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ทางช่อง 9
<h1 class=วีดิทัศน์สัมภาษณ์ผู้บริหารกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในรายการ คัดข่าวเด็น ทางช่อง NBT
<h1 class=เตรียมร่างแผนสิทธิมนุษยชนฉบับใหม่ (สกู๊ปข่าวออกอากาศทางช่อง 3SD)
<h1 class=กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประชุมเชิงปฏิบัติการ (สกู๊ปข่าวออกอากาศทางช่อง 5)
<h1 class=รัฐบาลให้ความสำคัญด้านสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจัง (สกู๊ปข่าวออกอากาศทางช่อง NBT)
<h1 class=ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (สกู๊ปข่าวออกอากาศทางช่อง 7)
แสดงบทสัมภาษณ์ทั้งหมด
no_titleกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4
<p>{source}</p>
<p><iframeประกาศแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2565)
<p><strong><span style=การอบรมหลักสูตรอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สำหรับสภาเกษตรกรแห่งชาติ
<h1 class=วาระแห่งชาติ สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
<h1 class=สรุปผลการดำเนินงานสิทธิมนุษยชนที่สำคัญของรัฐบาล ระหว่างปี พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน
<p>{source}</p>
<p><iframeผลการดำเนินงานกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ปี 2560
<p>{Source}</p>
<p><iframeอบรมคุ้มครองพยาน ในคดีค้ามนุษย์อาเซียน
<p>{source}</p>
<p><iframeปลัด ยธ. เปิดสัมมนา "ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน : มุมมองของประเทศไทย และออสเตรเลีย"
แสดงสกู๊ปข่าวทั้งหมด