A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรในการส่งเสริม คุ้มครอง และสร้างหลักประกันสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนสู่ความเป็นสากล" Vision “To be an organization for promotion, protection and guarantee of rights, liberties and human rights with a determination to achieve international standards.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สิทธิของผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา
กรมคุ้มครองสิทธิฯ หน้าที่ของรัฐกับการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชน
นักข่าวพลเมือง รู้เท่าทันสิทธิ์ ออกอากาศวันที่ 26 ธ.ค. 58 12.00น.
นักข่าวพลเมือง เกมสิทธิ์ใต้ ออกอากาศวันที่ 6 ม.ค. 59 @ 12.45 น.
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม จัดกิจกรรมบูรณาการกับศุนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
การอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหล่อมล้ำในสังคม ในรายการเรื่องเล่าเช้านี้ 16 ธ.ค. 57
สารคคดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ตอน สิทธิของผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมคุ้มครองสิทธิฯ "ครม.เห็นชอบประกาศใช้แผนสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 3" 17 พ.ย. 57
แสดงสปอตทั้งหมด