กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"
no_titleกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4
<p>{source}</p>
<p><iframeประกาศแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2565)
<p><strong><span style=การอบรมหลักสูตรอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สำหรับสภาเกษตรกรแห่งชาติ
<h1 class=วาระแห่งชาติ สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
<h1 class=สรุปผลการดำเนินงานสิทธิมนุษยชนที่สำคัญของรัฐบาล ระหว่างปี พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน
<p>{source}</p>
<p><iframeผลการดำเนินงานกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ปี 2560
<p>{Source}</p>
<p><iframeอบรมคุ้มครองพยาน ในคดีค้ามนุษย์อาเซียน
<p>{source}</p>
<p><iframeปลัด ยธ. เปิดสัมมนา "ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน : มุมมองของประเทศไทย และออสเตรเลีย"
แสดงสกู๊ปข่าวทั้งหมด
no_titleตอนที่ 3 หนังสั้น เยียวยาผู้บริสุทธิ์ กรณีโจ๋รุมฟัน
no_titleตอนที่ 2 หนังสั้น เยียวยาผู้บริสุทธิ์ กรณีฆาตกรต่อเนื่อง
no_titleตอนที่ 1 หนังสั้น เยียวยาผู้บริสุทธิ์ กรณีปืนลั่น
<h1 class=การดำเนินงานตามหลักการสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ฉบับภาษาอังกฤษ (Business and Human Rights in Thailand)
<h1 class=การดำเนินงานตามหลักการสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
<h1 class=การขับเคลื่อนหลักการสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
<p><span style=อนิเมชั่น "สิทธิของพยานในคดีอาญา" พร้อมล่ามภาษามือ
<p><span style=อนิเมชั่น "สิทธิของผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา" พร้อมล่ามภาษามือ
แสดงสปอตทั้งหมด