Print
Parent Category: ข่าว
Hits: 958

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน