Print
Parent Category: ข่าว
Hits: 355

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (คนพิการ) สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ