Print
Parent Category: ข่าว
Hits: 1006

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ

1.แบบแสดงผลงานสำคัญที่ประสบความสำเร็จซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสิทธิมนุษยชน ประกอบการพิจารณาเลือกสรรเป็นพนังงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ

2.ใบสมัครสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ