Print
Parent Category: ข่าว
Hits: 682

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อคัดเลือกบุคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ