Print
Parent Category: ข่าว
Hits: 511

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต้งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ