กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

ประกาศ ขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กันยายน 2561

 

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรีือนสามัญเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

 

เอกสาร ประกอบการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ ระดับต้น (ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการรับงับข้อพิพาท) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ