กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรในการส่งเสริม คุ้มครอง และสร้างหลักประกันสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนสู่ความเป็นสากล" Vision “To be an organization for promotion, protection and guarantee of rights, liberties and human rights with a determination to achieve international standards.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบัติการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ >>ประกาศ

ปกเอกสาร  >>ดาวน์โหลด

แบบพิจารณาคุณสมบัติข้อมูลบุคคล >>ดาวน์โหลด

แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล >>ดาวน์โหลด

แบบแสดงผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (จำนวน 1 เรื่อง) >>ดาวน์โหลด

ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น >>ดาวน์โหลด