Print
Parent Category: ข่าว
Hits: 608

รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

คำสั่งวันที่ 27 พ.ค. 2559