กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

1. ประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ)

2. รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและภาพ

3. ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคล (คนพิการ) เข้ารับราชการ

4.บัตรประจำตัวสำหรับติดที่นั่งสอบ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ)

5. ประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เรื่อง การเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่คัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก

6. ประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก

7. แผนที่และการเดินทางมายังกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

8.ประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ