Print
Parent Category: ข่าว
Hits: 861

รายชื่อราชการพลเรือนสามัญผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งที่หนึ่ง ได้รับการคัดเลือกเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ