กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

ตำแหน่งที่รับสมัคร 

ประเภทอำนวยการ ระดับสูง (ตำแหน่งเลขที่ 25) (ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ)

การรับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 13-21 สิงหาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ(08.30-16.30)

รายละเอียดเพิ่มเติม