Print
Parent Category: ข่าว
Hits: 2677

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

1. นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ (ด้านกฎหมาย) 

2. นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ (ด้านสิทธิมนุษยชน) 

3. นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ) 

4. กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ