กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ หลักเกณฑ์การประเมิน กำหนด สถานที่เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และการทดสอบความรู้อาวุธศึกษาและทักษะการใช้อาวุธปืน เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักสือสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 116 สังกัดสำนักงานคุ้มครองพยาน