Print
Parent Category: ข่าว
Hits: 673

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น (ตำแหน่งเลขานุการกรม และตำแหน่งผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ)