Print
Parent Category: ข่าว
Hits: 698

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเลือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชียวชาญ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

1. เอกสารแนบ 1

2. เอกสารแนบ 2

3. เอกสารแนบ 3

4. เอกสารแนบ 4

แบบนับเกื้อกูล