Print
Parent Category: ข่าว
Hits: 44

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตามโครงการปรับปรุงระบบการบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
การส่งเสริมสิทธิแก่ผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนคดีอาญา (ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๔/๑)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียดเพิ่มเติม