กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

กรมคุ้มครองสิทธิฯ ร่วมกับ คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน และ ม.ขอนแก่น  เปิดเวทีเสวนาวิชาการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นรพ.ร.บ.จดทะเบียนคู่ชีวิตของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ

  

  

กรมคุ้มครองสิทธิ ฯ เผยแพร่อนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ และการแจ้งสิทธิผู้เสียหายฯ แก่เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย ในพื้นที่ ภาค ๒ (จังหวัดชลบุรี)

  

  

กรมคุ้มครองสิทธิฯ ร่วมกับ คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน และ ม.เชียงใหม่ เปิดเสวนาวิชาการ เพื่อรับฟังความคิดเห็น

ร่าง พ.ร.บ. จดทะเบียนคู่ชีวิตของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ

  

  

กรมคุ้มครองสิทธิฯ จัดประชุมสัมมนาว่าด้วยเรื่องพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ สร้างความรู้ ความเข้าใจ พร้อม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ประเทศภาคีสมาชิก

  

มูลนิธิปวีณาฯพาผู้เสียหายร้องกรมคุ้มครองสิทธิ ฯขอความช่วยเหลือเยียวยาตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔