กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

กรมคุ้มครองสิทธิฯ ให้สัมภาษณ์ในรายการ สถานีประชาชน

     

ก.ยุติธรรมและ กรมคุ้มครองสิทธิฯ ร่วมหารือ เอกอัครราชทูตฯ มุ่งยกเลิกโทษประหาร และการปรองดองคนในชาติ

                 

กรมคุ้มครองสิทธิ ฯ กำหนดกรอบการเผยแพร่และแข่งขันผลสำเร็จฯ พร้อมร่วมแลกเปลี่ยน ระดมความคิด การจัดการความขัดแย้งในชุมชน

  

อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิฯ ร่วมหารือด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ กับผู้แทนจากสำนักงานสหประชาชาติข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชน (OHCHR)

 

กรมคุ้มครองสิทธิ ฯ จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๕๖ พร้อมทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี

  

กรมคุ้มครองสิทธิฯ ร่วมกันพิจารณาหลักเกณฑ์ ฯ ตาม พ.ร.บ. ๒๕๔๔ มุ่งช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา

     

 กรมคุ้มครองสิทธิ ฯ ปฏิบัติการเชิงรุก ช่วยเหลือเด็กชาย วัย ๔ ขวบ ถูกทำร้ายร่างกาย