กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิฯ ร่วมหารือกับ องค์การแอมเนสตี้ฯ การยกเลิกโทษประหารชีวิตในประเทศไทย 

   

กรมคุ้มครองสิทธิฯ เข้าร่วมหารือ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ แนวทางการขอรับเงินค่าตอบแทนของผู้เสียหายในคดีอาญา กรณีผู้เสียหายต่างชาติ

   

กรมคุ้มครองสิทธิ ฯ จัดกิจกรรมเชิงรุกเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนผ่านสื่อวิทยุชุมชน และบุคลากรของโรงพยาบาล ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

  

กรมคุ้มครองสิทธิฯลงพื้นที่แจ้งสิทธิ กรณีเหตุการณ์หลังคาเหล็กร่วงทับผู้เสียหาย

    

กรมคุ้มครองสิทธิ ฯ ลงพื้นที่แจ้งสิทธิแก่ผู้เสียหาย ณ ศูนย์ประชาบดีบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง

  

กรมคุ้มครองสิทธิฯ เข้าร่วมสัมมนา ก้าวต่อไปของสิทธิมนุษยชนกับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ

  

กรมคุ้มครองสิทธิ ฯ พิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕