กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

กรมคุ้มครองสิทธิฯ ขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมพลังความร่วมมือทุกภาคส่วนสู่การปฏิบัติ ในระดับจังหวัด

  

กรมคุ้มครองสิทธิฯ ร่วมแถลงข่าว รวมภารกิจด้านคุ้มครองพยานไปดีเอสไอ

  

กรมคุ้มครองสิทธิฯ ให้ความช่วยเหลือ ชาวบ้าน จังหวัดสิงห์บุรีในคดีถูกจับผิดตัว

   

กรมคุ้มครองสิทธิฯ ให้การต้อนรับผู้แทนจาก ATP พร้อมหารือการเข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับฯ ตามกลไก UPR

 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการระงับข้อพิพาท เดินทางลงพื้นที่ จังหวัดราชบุรี ตรวจสอบการย้ายสถานที่ปฏิบัติงานและให้บริการของกรมคุ้มครองสิทธิฯ แห่งใหม่

 

กรมคุ้มครองสิทธิฯ รับเรื่องร้องทุกข์ คดีนายวีระ-นางสาวราตรี ที่ถูกจำคุก ณ ประเทศกัมพูชา

 

     

กรมคุ้มครองสิทธิฯ เดินหน้าเสริมสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน พบหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความขัดแย้ง