กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

กรมคุ้มครองสิทธิ ฯ เผยแพร่อนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ และการแจ้งสิทธิผู้เสียหายฯ แก่เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย พร้อม จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายในคดีอาญาในพื้นที่ ภาค ๓ (จังหวัดนครราชสีมา)

  

กระทรวงยุติธรรม และ กรมคุ้มครองสิทธิฯ ร่วมแถลงข่าว ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทางการเมืองสร้างความปรองดองคนในชาติ ๘๔ ราย

 

กรมคุ้มครองสิทธิ ฯ พิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖

  

กรมคุ้มครองสิทธิ ฯ ประชุม คกก.บริหารกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ ๘/๕๖ พร้อมสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมาย