กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

กรมคุ้มครองสิทธิฯ มอบโล่ที่ระลึกในโอกาสที่สำนักงานตำรวจภูธร ภาค ๖ ได้ร่วมดำเนินงานกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

  

กรมคุ้มครองสิทธิฯ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม พร้อมสร้างหลักประกันด้านสิทธิและเสรีภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

  

กรมคุ้มครองสิทธิฯ ประชุมคณะทำงานศึกษาปัญหาและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาด้านคดีความกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖

   

กรมคุ้มครองสิทธิ ฯ ให้ความรู้การแจ้งสิทธิแก่ผู้เสียหายฯ กับ ตำรวจภูธร ภาค ๖ พร้อมเผยแพร่อนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ แก่เจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย

  

กรมคุ้มครองสิทธิฯ ประชุมพิจารณาสนับสนุนเงินฯ กองทุนยุติธรรม พร้อมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

  

กระทรวงยุติธรรม ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนา ททบ.๕ ครบรอบ ๕๕ ปี 

กรมคุ้มครองสิทธิฯ ลงพื้นที่แจ้งสิทธิการช่วยเหลือทายาทให้กับผู้เสียหาย กรณีดาราหนุ่ม พี ปรเมศวร์ยิงเพื่อนหุ้นส่วนผับดังดับ