กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจัดโครงการสัมมนาฯ และพิธีมอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาในพื้นที่ ภาค ๕ (จังหวัดเชียงใหม่)

   

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พัฒนาศักยภาพและคู่มือการดำเนินกิจกรรม เสริมสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน 

 

กรมคุ้มครองสิทธิฯ เปิดเวทีระดมความคิด การคุมขังจำเลย ผู้ต้องโทษ และผู้ต้องขังทางการเมือง รวมทั้งการใช้เครื่องพันธนาการต่อผู้กระทำผิด

  

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ลงพื้นที่แจ้งสิทธิและช่วยเหลือกรณี นศ. ย่านบางเขนถูกคนร้ายยิง จนถึงแก่ความตาย

กรมคุ้มครองสิทธิ ฯ เข้าร่วมหารือข้อราชการ สภาทนายความ

  

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แก่สถาบันเกษตราธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

กรมคุ้มครองสิทธิ ฯ ร่วมงาน วันสิทธิมนุษยชนสากล” พร้อมให้ความรู้ และให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชน