กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดการประชุมวิชาการสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
(International Human Rights Conference)

โดยจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2556 เวลา 9.00น. ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้นส์  ถนนวิภารดีรังสิต กรุงเทพฯ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ มาตรการ แนวทาง และทิศทางดำเนินงานสิทธิมนุษยชนในประเด็นที่อยู่ในความสนใจระดับนานาชาติ