กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

กรมคุ้มครองสิทธิ ฯ ยธ. ร่วมส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน สมานฉันท์ของศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม

กรมคุ้มครองสิทธิฯ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ International Drug Policy Consortium (IDPC) และ Transnational Institute (TNI) พิจารณากรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติด มุ่งให้ทุกภาคส่วนช่วยกันแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและยั่งยืน 

กรมคุ้มครองสิทธิ ฯ จัดประชุมหารือกับหน่วยภาคีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความขัดแย้งและ ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท พร้อมสอดแทรกกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิและเสรีภาพตามโครงการพัฒนารูปแบบการบูรณาการด้านไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท

กรมคุ้มครองสิทธิฯ ร่วมกับ UNDP /สำนักงานตำรวจแห่งชาติ /มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ ลงนามความร่วมมือ การสร้างความเข้าใจและป้องกันการตีตรา และการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี และกลุ่มประชากรเฉพาะให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

กรมคุ้มครองสิทธิ ฯ ยธ. สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการคุ้มครองพยาน พร้อมรับทราบช่องทางการเข้าถึงสิทธิของพยาน มุ่งบูรณาการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

 

รมว.ยุติธรรมแถลงผลงานกระทรวงยุติธรรมตามนโยบายรัฐบาลในรอบ ๑ ปี โชว์ผลงาน ๔ ด้านสำคัญ เพื่อเสริมสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชน การป้องกันและปราบปราม    ยาเสพติด การป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงการเตรียมความพร้อมมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน

 

 

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เผยแพร่ความรู้แก่อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย (ศูนย์กู้ภัยพิเศษพิงค์นคร) มุ่งเน้นแนวทางการช่วยเหลือผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา