กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

285

เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมหาดแก้ว รีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้โครงการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพโดยการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่รัฐ
และภาคประชาชน ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยมีกิจกรรมประจำวัน ดังนี้

๑.      การบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชน โดย นายพิทยา จินาวัฒน์ ที่ปรึกษาด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ในประเด็นความสำคัญ ความเป็นมาของกติการะหว่างประเทศ และการให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกปฏิบัติ และสรุปถอดบทเรียนร่วมกัน

๒.      การบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ world.cafe‘."ประเด็นสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน" โดย ดร.พิมพ์รภัช ดุษฎีอิสรยกุล ผู้จัดการโครงการประจำประเทศไทย มูลนิธิ ฟรีดิช เนามันในการนำสนอรูปแบบ/กิจกรรม การสรุปประเด็น เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำไปประยุกต์ใช้ในการเป็นวิทยากร

๓.      การบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ กฎหมาย นโยบาย คำสั่ง หลักสิทธิมนุษยชนและมาตรการสากลเกี่ยวกับการทำหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย โดย พันตำรวจเอก สุวัตต์ วงศ์ไพบูลย์ รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ พันเอกสัญชัย บูรณะสัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนและเยียวยา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ในประเด็น “แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคงในพิ้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้”