กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรในการส่งเสริม คุ้มครอง และสร้างหลักประกันสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนสู่ความเป็นสากล" Vision “To be an organization for promotion, protection and guarantee of rights, liberties and human rights with a determination to achieve international standards.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

กรมคุ้มครองสิทธิ ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ สำนักงาน ป.ป.ช. เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ๑๓ ปี ก้าวสู่ปีที่ ๑๔

  

กรมคุ้มครองสิทธิ ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เนื่องในโอกาสครบรอบ ๓๖ ปี วันคล้ายวันสถาปนา

   

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเตรียมพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เน้นภารกิจการพัฒนางานให้ความคุ้มครองประชาชน

   

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจัดโครงการสัมมนาฯ และพิธีมอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายฯ ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

   

กรมคุ้มครองสิทธิฯ ร่วมเวทีเสวนาวิชาการ วิกฤต วิถีชาวเล” พร้อมให้ความช่วยเหลือ ชาวเลให้ได้รับความเป็นธรรม

  

กรมคุ้มครองสิทธิ ฯ ร่วมแสดงความเสียใจต่อญาติผู้เสียหาย พร้อมให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ตลอดจนสิทธิต่าง ๆ ที่พึงจะได้รับ

  

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบเงินช่วยเหลือฯ แก่ผู้เสียหาย จำนวน ๑๕ ราย รวมเป็นเงินกว่า ๑.๔ ล้านบาท