กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

กรมคุ้มครองสิทธิ ฯ ให้ความรู้การแจ้งสิทธิแก่ผู้เสียหายฯ พร้อมเผยแพร่อนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ แก่เจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย

   

  

  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจัดโครงการสัมมนาฯ และพิธีมอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาในพื้นที่ ภาค ๕ (จังหวัดเชียงใหม่)

   

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แก่สถาบันเกษตราธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พัฒนาศักยภาพและคู่มือการดำเนินกิจกรรม เสริมสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน 

 

กรมคุ้มครองสิทธิฯ เปิดเวทีระดมความคิด การคุมขังจำเลย ผู้ต้องโทษ และผู้ต้องขังทางการเมือง รวมทั้งการใช้เครื่องพันธนาการต่อผู้กระทำผิด

  

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ลงพื้นที่แจ้งสิทธิและช่วยเหลือกรณี นศ. ย่านบางเขนถูกคนร้ายยิง จนถึงแก่ความตาย

กรมคุ้มครองสิทธิ ฯ เข้าร่วมหารือข้อราชการ สภาทนายความ