Print
Parent Category: สำนักงานเลขานุการกรม
Hits: 1121

 

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตาก พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์  เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าพบพล.ต.ท.วันชัย ถนัดกิจ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๖ เพื่อหารือข้อราชการ พร้อมติดตามผล การดำเนินงานเกี่ยวกับการประสานความร่วมมือในการช่วยเหลือจำเลยและผู้เสียหายตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ นอกจากนี้ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้มอบโล่ที่ระลึกให้แก่สำนักงานตำรวจภูธร ภาค ๖ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานอย่างยั่งยืนต่อไป 

*************************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๙ มกราคม ๒๕๕๖

กฤษณะ/ข่าว