Print
Parent Category: สำนักงานเลขานุการกรม
Hits: 1136

 

  

  

              เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น ๖ โรงแรมเรือนแพ รอยัลพาร์ค พิษณุโลก พ.ต.อ.ดร. ณรัชต์  เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่หลักการของสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนต่อเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย โดยมี นางจันทร์ชม จินตยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค ๖ ซึ่งประกอบด้วย ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค ๖ รองผู้บัญชาการที่รับผิดชอบงานสอบสวน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรในสังกัด และรองผู้กำกับการที่รับผิดชอบงานสอบสวนทุกสถานี รวมทั้งสิ้นประมาณ ๒๐๐ คน เข้าร่วม

          กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเผยแพร่หลักการของสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนต่อเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ ๒ ประการ คือ ๑.เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการ แจ้งสิทธิให้แก่ผู้เสียหายในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ และ ๒.เพื่อเผยแพร่หลักการและสาระสำคัญของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรี

            รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบันกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งพนักสอบสวนทั่วประเทศให้ดำเนินการแจ้งสิทธิให้กับผู้เสียหายหรือทายาทผู้เสียหายตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลย  ในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ ซึ่งต่อมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีหนังสือไปยังหน่วยงานในสังกัดทุกหน่วยงานให้ทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว ดังนั้น กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จึงจัดโครงการประชุมในครั้งนี้ เพื่อทำความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วประเทศ ได้รับทราบและเข้าใจถูกต้องตรงกัน และมีทิศทางการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ ยังได้มีการเผยแพร่หลักการและสาระสำคัญของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือ ย่ำยีศักดิ์ศรี ซึ่งเป็นอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยตรง เนื่องจากอนุสัญญาฯ  มีวัตถุประสงค์ในการห้ามเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทรมานเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล ข้อสนเทศ หรือคำรับสารภาพ ซึ่งประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ ดังกล่าวตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๐   ดังนั้น ประเทศไทยในฐานะภาคีอนุสัญญาฯ ก็มีหน้าที่จะต้องเผยแพร่ให้ความรู้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของอนุสัญญา ทั้งนี้ เพื่อจะได้นำไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานต่อไป

           อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  กล่าวว่า  การช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือและเยียวยาอย่างสะดวกและรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิของผู้เสียหาย การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ ภายใต้บทบาทภารกิจของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวเป็นการรับรองสิทธิในการได้รับความช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐของบุคคลซึ่งได้รับความเสียหาย เนื่องจากการกระทำความผิดอาญาของผู้อื่นโดยตนมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนั้น ซึ่งได้แก่ ความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ เช่น ถูกทำร้ายร่างกาย ถูกยิง ถูกแทง ถูกข่มขืน ฯ และไม่มีโอกาสได้รับการบรรเทาความเสียหาย   โดยทางอื่น ซึ่งที่ผ่านมายังมีสถิติผู้เสียหายที่มายื่นคำร้องขอรับค่าตอบแทนยังมีปริมาณค่อนข้างน้อย ของจำนวนผู้เสียหายที่เกิดขึ้นจริง ดังนั้น กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จึงมีนโยบายเร่งด่วนในการให้ความรู้และขยายฐานการแจ้งสิทธิเกี่ยวกับสิทธิของผู้เสียหาย ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทน     ผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ ให้กับพนักงานสอบสวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั้ง ๙ ภาคทั่วประเทศนอกจากนี้ ในการประชุมดังกล่าว  มีการอภิปรายในหัวข้อ การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔โดยวิทยากร นางจันทร์ชม จินตยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินฯว่าที่ร้อยตรีธนกร   สถานานนท์ นิติกรชำนาญการพิเศษ และนายวรากร โสมนะพันธุ์ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ ดำเนินรายการโดย นายไพฑูรย์ สว่างกมล รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และ         การอภิปรายในหัวข้อ อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรี โดยวิทยากร อาจารย์รณกรณ์ บุญมี อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ดำเนินรายการโดย นายสมชาย คมกริส ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ

*************************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ 

กฤษณะ/ข่าว