Print
Parent Category: สำนักงานเลขานุการกรม
Hits: 331

278

วันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทเทศบาลตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นางสุจิตรา แก้วไกร ผู้อำนวยการกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ภารกิจกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กับบทบาทอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ในการอำนวยความยุติธรรมในชุมชน” และ นางสาวพรชนก จันทร์คง พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพและการให้คำปรึกษา ในโครงการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการบริหารศูนย์ไกล่กลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน ภายใต้โครงการระงับข้อพิพาททางเลือกมิติใหม่ด้วยกลไกลศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายไชยชนะ สุทธิวรชัย นายอำเภอสามร้อยยอด เป็นประธานในพิธีเปิด และมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้แทนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้แทนศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท จำนวน ๗ ศูนย์ และประชาชนผู้ประสงค์ที่จะเป็นอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าร่วม

สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ จัดโดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกระดับคณะกรรมการศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทฯ และเป็นการอบรมให้ความรู้ในการสร้างเครือข่ายคุ้มครองสิทธิ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของเครือข่ายและอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทของศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน รวมถึงส่งเสริมการระงับข้อพิพาทโดยการไกล่เกลี่ยในชุมชนและเสริมสร้างความสมานฉันท์ในชุมชนอีกด้วย

***************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑/อุษา-ข่าว