Print
Parent Category: สำนักงานเลขานุการกรม
Hits: 1211

 

          เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา และพิธีมอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาในพื้นที่ ภาค ๕ (จังหวัดเชียงใหม่)โดยได้รับเกียติจาก คณะอนุกรรมการประจำภูมิภาคที่ ๕ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ผู้บริหารระดับสูงของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประชาชนผู้รับเงินค่าตอบแทนผู้เสียหายตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม เป็นสักขีพยานกว่า ๕๐ คน 

          กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม มีภารกิจในการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ตกเป็นผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา          ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งกฎหมายฉบับดังกล่าว เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งได้บัญญัติรับรองสิทธิในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐของบุคคล ๒ กลุ่ม ดังนี้

          ๑. ผู้เสียหาย หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับความเสียหาย ได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย จิตใจ หรือถึงแก่ความตายเนื่องจากถูกทำร้าย ถูกฆ่าตาย ถูกลูกหลง ถูกทำให้แท้งลูก ถูกข่มขืน ถูกกระทำอนาจาร เนื่องจากการกระทำความผิดอาญาของผู้อื่น และต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด นั้น 

          ๒. จำเลย หมายถึง บุคคล ซึ่งถูกพนักงานอัยการฟ้องเป็นจำเลยในคดีอาญาและถูกคุมขังในระหว่างที่ศาลพิจารณาคดี ต่อมาปรากฏข้อเท็จจริงว่าจำเลยไม่ได้กระทำผิดและมีการถอนฟ้องระหว่างการดำเนินคดีหรือมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดให้ยกฟ้องจำเลย โดยข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าจำเลยมิได้กระทำความผิด นั้น

          ซึ่งจากภารกิจดังกล่าว กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จึงได้จัด พิธีมอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาให้กับผู้เสียหาย รวมทั้งทายาท และจำเลยในพื้นที่ ภาค ๕ จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง จำนวนทั้งสิ้น ๑๑ ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๗๒,๙๖๔ บาท แยกเป็น ผู้เสียหายในคดีอาญา จำนวน ๖ ราย เป็นจำนวนเงิน ๕๕๐,๐๐๐ บาท และจำเลย (แพะ) ในคดีอาญา จำนวน ๕ ราย เป็นจำนวนเงิน ๘๒๒,๙๖๔ บาท  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทั่วไป กลุ่มผู้เสียหาย และกลุ่มจำเลยในคดีอาญาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน  และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ภารกิจด้านการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาในเขตพื้นที่ภาค๕      ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงช่องทางการขอรับบริการจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพผ่านทางสำนักงานยุติธรรมจังหวัดในเขตพื้นที่ภาค ๕ (จังหวัดเชียงใหม่) และเป็นการอำนวยการความยุติธรรมแก่ประชาชนในระดับภูมิภาคให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเกิดความคล่องตัวยิ่งขึ้น

          ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้เสียหาย จะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนฯ โดยคำนึงถึงพฤติการณ์แห่งคดี     ความเดือดร้อนที่ผู้เสียหายได้รับและโอกาสที่ผู้เสียหาย     จะได้รับการชดเชยจากทางอื่นประกอบด้วย

          อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวว่า กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญามีภารกิจหน้าที่ในการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือบุคคลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำความผิดอาญาของผู้อื่น โดยตนมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนั้น ทั้งนี้อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ การช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา เป็นไปตามภารกิจหลักของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ในด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยเป็นการมอบเงินกรณีผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา   ซึ่งเป็นผลสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในประเทศจนทำให้ผู้บริสุทธิ์ต้องตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม ตลอดจนผู้ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายถือเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะเข้ามาเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น กอปรกับการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาดังกล่าวเป็นการสนองตอบต่อเจตนารมณ์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่บัญญัติรับรองสิทธิของประชาชนในการได้รับความช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐกรณีที่ตกเป็นผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาซึ่งเป็นไปตามหลักกติกาสากลด้านสิทธิมนุษยชนอีกด้วย

 

          นอกจากนี้ภายหลังจากพิธีมอบเงินดังกล่าวแล้ว อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจะรับฟังข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำภูมิภาคที่ ๕ (จังหวัดเชียงใหม่) เกี่ยวกับแนวทางการพิจารณาในการจ่ายค่าตอบแทน ค่าทดแทนหรือค่าใช้จ่าย ต่อคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา อีกด้วย

 

*********************************

กลุ่มงานสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕

จินตนาถ/ข่าว