Print
Parent Category: สำนักงานเลขานุการกรม
Hits: 1210

 

           เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรม ไมด้า รีสอร์ท เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นายไพฑูรย์  สว่างกมล รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำหลักสูตรพัฒนาศักยภาพและคู่มือการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากสถาบันพระปกเกล้า ผู้แทนจากสำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้แทนกรมการปกครอง ผู้แทนสำนักงาน กศน. ผู้แทนเครือข่ายคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  และบุคลากรที่ปฏิบัติงานศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท รวมทั้งสิ้นประมาณ ๕๐ คน เข้าร่วม

             กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำหลักสูตรพัฒนาศักยภาพและคู่มือการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความสมานฉันท์ในชุมชนภายใต้  โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ ของชุมชนผ่านกลไกการระงับข้อพิพาท ด้วยการส่งเสริมให้ประชาสังคมเกิดความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและลดเงื่อนไขความแตกแยกในสังคม โดยได้มีแนวทางการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาคีและเครือข่ายภาคประชาสังคมอันจะนำมาซึ่งความสมานฉันท์ สามัคคีของคนในแต่ละชุมชน

            รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวว่าการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ นับว่า    มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะการทำงานของภาครัฐในปัจจุบันล้วนต้องการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ด้วยการมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น โดยร่วมคิด ร่วมทำ และสุดท้ายร่วมรับประโยชน์ ดังนั้นการร่วมกันกำหนดหลักสูตร กำหนดคู่มือการดำเนินกิจกรรม ก่อนนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมในระดับพื้นที่ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ซึ่งจะเน้นให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ความเข้าใจและร่วมมือในการแก้ไขปัญหาเพื่อลดเงื่อนไขความแตกแยกในสังคมอย่างยั่งยืน อันจะนำมาสู่ความสมานฉันท์ ความรัก ความสามัคคีของคนในแต่ละชุมชน นอกจากนี้ยังทำให้ประชาชนได้เข้าถึงความเป็นธรรมและได้รับการเยียวยา เมื่อถูกการละเมิดสิทธิ ซึ่งกรมฯได้ให้ความสำคัญและกำหนดเป็นนโยบายการทำงานที่เน้นการ บูรณาการกับทุกภาคส่วน ทั้งนี้เพื่อความสงบสุขของสังคมและประเทศชาติต่อไป

 

***************************

กลุ่มงานสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕/กฤษณะ/ข่าว