Print
Parent Category: สำนักงานเลขานุการกรม
Hits: 283

68

วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมไชยานุกิจ นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ให้การต้อนรับ Ambassador Staffan Herrström เอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทย พร้อมด้วย Ambassador Satu Suikari-Kleven เอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย Ms.Ayesha Patricia REKH ที่ปรึกษาจากสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย
Mr. Daniel Fieller เลขานุการโทฝ่ายการเมือง สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย
และ Mr. Andrew Armstrong เลขานุการโทฝ่ายการเมือง สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

ทั้งนี้ นางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ ได้เข้าร่วมหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชนในหลายประเด็น โดยเฉพาะประเด็นที่คณะทูตจากประเทศต่างๆ ได้รับฟังจากการลงพื้นที่ต่างจังหวัดเพื่อหารือกับภาคประชาสังคม อาทิ การจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ มาตรการคุ้มครอง

การละเมิดนักปกป้องสิทธิมนุษยชน (Human Rights Defenders) การจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Action Plan on Business and human Rights: NAP) การประกาศวาระแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชน ความคืบหน้าในการดำเนินคดีทรมานฯ และบังคับบุคคลให้สูญหาย ฯลฯ ซึ่งภายในที่ประชุมได้หารือร่วมกันอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชนโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และการจัดทำมาตรการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และได้ชื่นชมการทำงานของรัฐบาลไทย พร้อมยินดีสนับสนุนการทำงานของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ อีกด้วย

******************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ / พิชญ-ภาพ,พบพร-ข่าว