Print
Parent Category: สำนักงานเลขานุการกรม
Hits: 286

64

วันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมลี การ์เด้น ถนนลีพัฒนา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนและหลักสูตรพัฒนาประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายพิทยา จินาวัฒน์ ที่ปรึกษากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานการประชุม และเป็นวิทยากรกระบวนการ บรรยายให้ความรู้ร่วมกับ นายพิทักษ์ เกิดหอม ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิ์ และมี นางสุจิตรา แก้วไกร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการฯ เจ้าหน้าที่สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ ๔ ผู้แทนจาก ผกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค ๔ ส่วนหน้า กรมพระธรรมนูญทหารบก กรมข่าวทหารบก ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมคุมประพฤติ และ กรมราชทัณฑ์ เข้าร่วม

******************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ / กสส.-ภาพ,พบพร-ข่าว