Print
Parent Category: สำนักงานเลขานุการกรม
Hits: 1405

 

                เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  ชั้น ๓ ศูนย์ราชการฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วย นายสมชาย คมกริส ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ ให้การต้อนรับ นายอากิระ คิทานิ อดีตผู้พิพากษาศาลสูงโตเกียวและศาสตราจารย์ด้านกฎหมายจากประเทศญี่ปุ่น อาจารย์วิชัย ศรีรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นางสาวปริญญา บุญฤทธิ์ฤทัยกุล ผู้อำนวยการ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย และนางสาวสุธารี วรรณศิริ ผู้ประสานงานฝ่ายรณรงค์ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ในโอกาสที่เข้าพบเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อคิดเห็น และประเด็นการใช้กฎหมายที่มีอัตราโทษประหารชีวิต

          สำหรับการเข้าร่วมหารือในครั้งนี้ ได้กล่าวถึงประเด็นของการยกเลิกโทษประหารชีวิต และประเด็นการใช้กฎหมายที่มีอัตราโทษประหารชีวิต ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่ยังคงใช้โทษประหารชีวิตอยู่ โดยโทษดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในการมีชีวิตตามหลักปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และเนื่องด้วยแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๕๖) ที่รัฐบาลได้ประกาศอย่างเป็นทางการและนำไปดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ เป็นต้นมา โดยหนึ่งในตัวชี้วัดต่อความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนนี้ คือตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ ๓.๑ ว่าด้วยการยกเลิกโทษประหารชีวิตให้เป็นโทษจำคุกตลอดชีวิต ซึ่งทางองค์การแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทยได้ดำเนินการให้การศึกษา รวมทั้งสร้างความเข้าใจ และรณรงค์ให้ยกเลิกโทษประหารในทุกกรณีอย่างยาวนาน จึงได้ใช้โอกาสนี้ในการผลักดันร่างกฎหมายให้มีการยกเลิกโทษประหารในประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อต้องการให้ประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งประเทศ ที่จะมีการยกเลิกโทษประหารชีวิตในอนาคตต่อไป

 

******************************

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

๔ ธันวาคม ๒๕๕๕

จินตนาถ/ข่าว