Print
Parent Category: สำนักงานเลขานุการกรม
Hits: 375

168

          เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ ๑ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวกวิพันธ์ รอดคมศัลย์ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ ได้รับมอบหมายเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน ผ่านสื่อการเรียนรู้เคารพสิทธิผู้อื่น (เกมบิงโกสิทธิและเกมการ์ดพลังสิทธิ) ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ ๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถนำเกมบิงโกสิทธิและเกมการ์ดพลังสิทธิ ไปเผยแพร่ให้กับกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของ สิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนได้ง่ายยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การเป็นวิทยากรของสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ ๑ ในการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกมบิงโกสิทธิและเกมการ์ดพลังสิทธิแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน ๖๔ คน ณ โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

***************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐/กสส.-ภาพ/มนัส-ข่าว