Print
Parent Category: สำนักงานเลขานุการกรม
Hits: 302

167

           เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ โรงแรมแกรนด์ แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงานประเทศตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ ฉบับที่ ๒ (ระยะที่ ๑) ภาคตะวันตก โดยที่ประชุมได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลผลการดำเนินการตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ และข้อเสนอแนะที่ได้รับจากคณะกรรมการสหประชาชาติ ว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน เช่น การดูแลผู้ต้องขังให้เป็นไปตามหลักการสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะกรณีการดูแลและส่งต่อผู้ต้องขังป่วยเพื่อให้ได้รับการรักษาพยาบาล การปล่อยตัวชั่วคราว การดูแลเด็ก คนไร้ที่พึ่ง ตามหลักมนุษยธรรม และการสืบสวนตามกฎหมาย เป็นต้น ทั้งนี้ การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของประเทศไทย จะเป็นการสะท้อนข้อเท็จจริงภายในประเทศ เพื่อให้คณะกรรมการซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ ของสหประชาชาติรับทราบ และจะได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดการพัฒนาแก่ประเทศไทยต่อไป

***************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐/กสป.-ภาพ/กรกนก-ข่าว