Print
Parent Category: สำนักงานเลขานุการกรม
Hits: 307

166

         เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักยุทธศาสตร์และสันติวิธี (บ้านกรงนก) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ ๔ นำโดย นายพยุงศักดิ์ กาฬมิค ผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ ๔ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเรื่องกองทุนประกันตัว ตามนโยบายคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ซึ่งจัดโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภาค ๔ ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

       สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมแนวทางกองทุนสำหรับการช่วยเหลือผู้ต้องหาคดีความมั่นคงที่ต้องการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ตามนโยบายของรัฐในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบในโครงการพาคนกลับบ้าน ของ กอ.รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้า สามารถกลับสู่ภูมิลำเนาได้ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เสนอให้มีเงินกองทุนสำหรับการประกันตัวเป็นการเฉพาะ และการจัดตั้งคณะอนุกรรมการฯ เพิ่มในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยอาศัยมาตรา ๒๐ พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม

***************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐/สคส.พื้นที่ ๔-ภาพ/มนัส-ข่าว