Print
Parent Category: สำนักงานเลขานุการกรม
Hits: 292

119

           เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องขวัญเมือง ชั้น ๒ ศาลาว่าการกลาโหม กระทรวงกลาโหม นางจันทร์ชม จินตยานนท์ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วย นางสาวจิฬาภรณ์ ตามชู ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เดินทางเข้าพบ พลเรือตรีโกวิท อินทร์พรหม ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม เพื่อหารือเกี่ยวกับการคัดเลือกผลงาน Best/Good Practice.ของกระทรวงกลาโหม เพื่อนำมาจัดบูธแสดงในงานเตรียมความพร้อมก่อนประกาศวาระแห่งชาติและการคัดเลือกองค์กรนำร่องเพื่อพัฒนาเป็นองค์กรต้นแบบ ด้านสิทธิมนุษยชน โดยสรุปสาระสำคัญของการประชุมได้ ดังนี้

            ๑. Best/Good Practice สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

            (๑.๑) กระทรวงกลาโหมขอนำประเด็นดังกล่าวไปหารือกับปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งในเบื้องต้นทางกระทรวงไม่ขัดข้องที่จะเข้าร่วมจัดบูธในงานดังกล่าว โดยจะจัดบูธที่แสดงให้เห็นภาพลักษณ์ที่ดีในการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของกระทรวงกลาโหมในเชิงบวก เช่น การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน กฎหมายสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ให้กับกำลังพลภายในหน่วยงาน ซึ่งที่ผ่านมาทางกระทรวงกลาโหมก็ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว อีกทั้ง กระทรวงกลาโหม โดยกรมพระธรรมนูญยังได้ร่วมเป็นคณะกรรมการระดับชาติด้านสิทธิมนุษยชนหลายชุด เช่น คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.)/คณะกรรมการ ICCPR CAT เป็นต้น

            (๑.๒) หากเรื่องดังกล่าวคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหรือมีดำริที่เป็นนโยบายของนายกรัฐมนตรี ที่ประชุมเห็นด้วยว่ากระทรวงกลาโหมก็ควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และควรนำเสนอผลงานต่างๆ ของกระทรวงกลาโหมในด้านสิทธิมนุษยชน แต่คงต้องหารือกับผู้บริหารระดับสูงอีกครั้งหนึ่งก่อนด้วย  สำหรับผลงานที่จะนำมาจัดบูธ ควรเน้นผลงานที่จับต้องได้และเป็นผลงานในเชิงบวกเป็นสำคัญ

            (๑.๓) ที่ผ่านมากระทรวงกลาโหมได้มีการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในมิติด้านการเมือง การปกครองและด้านกระบวนการยุติธรรม ที่สามารถยึดโยงในเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการส่งเสริม ให้กำลังพลทางทหารปฏิบัติตามกฎบัตรสหประชาชาติ ROE: Rule of Engagement (กฎการใช้กำลัง) ซึ่งที่ผ่านมา กระทรวงกลาโหมก็ร่วมมือเป็นอย่างดีกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในหลายๆ เรื่อง โดยในครั้งนี้สำนักนโยบายและแผนกลาโหมและกรมพระธรรมนูญจะร่วมกันดำเนินการ

            ๒. องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ในส่วนนี้ ทางกระทรวงกลาโหมจะขอหารือกับผู้บริหารระดับสูงก่อน ว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไร และจะดำเนินการอย่างไรให้มีผลที่เป็นรูปธรรมซึ่งคงไม่ใช่การดำเนินการในเร็ววันนี้แต่อาจเป็นการพัฒนาในปีถัดไป

***************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๗ มกราคม ๒๕๖๐/กสส-ภาพ/มนัส-ข่าว