Print
Parent Category: สำนักงานเลขานุการกรม
Hits: 303

116

เมื่อวันที่ ๒๓ – ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ ณ วังจันทร์ ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค ๓ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลไกการขับเคลื่อนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท (ระดับต้น) รุ่นที่ ๒ โดยได้รับเกียรติจาก นางศิริพร น้อยพินิจ ยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการระงับข้อพิพาทเป็นประธานในพิธีปิดโครงการ นอกจากนี้ ยังได้รับความกรุณาจากหลวงพ่อฉลวย วัดเมืองมาง ยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ท่านผู้พิพากษานิติพัทธ์ สมศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นศาลจังหวัดพิษณุโลก และ คุณพรชัย จิตศรัณยูกุล เครือข่ายอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม อีกด้วย 

******************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ /ภาค ๓-ภาพ/อุษา-ข่าว