Print
Parent Category: สำนักงานเลขานุการกรม
Hits: 275

115

วันนี้ (วันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐) เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ โรงแรม เสนา เพลส กรุงเทพฯ นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการระงับข้อพิพาท เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงกลไกการดำเนินงานส่งเสริมการระงับข้อพิพาทโดยการไกล่เกลี่ยในชุมชน และมี นายวรากร โสมนะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท กล่าวรายงาน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือประธานเครือข่ายและอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จำนวน ๗๖ คน เข้าร่วม

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงกลไกการดำเนินงานส่งเสริมการระงับข้อพิพาทโดยการไกล่เกลี่ยในชุมชน แก่ประธานเครือข่ายอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพระดับจังหวัด ให้เป็นหลักในการถ่ายทอดพร้อมชี้แจงแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนในชุมชน แก่อาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ระหว่างประธานเครือข่ายฯ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายการทำงานต่อไป

***************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ / พบพร-ภาพ,ข่าว