กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

93

              เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ ชั้น ๒ นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานการประชุมแก้ไขร่างระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่รัฐจัดหาให้ผู้ต้องหาในคดีอาญา พ.ศ. ....   โดยมี นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ ผู้อำนวยการกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ นายธีรยุทธ แก้วสิงห์ เลขานุการกรม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม

        สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาในประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับสาระสำคัญของร่างระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่รัฐจัดหาให้ผู้ต้องหาในคดีอาญา พ.ศ. .... รวมถึงร่างระเบียบกระทรวงยุติธรรมฯ และแบบฟอร์มประกอบการยื่นขอรับเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ทนายความฯ เป็นต้น

*******************************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ /มนัส-ภาพ/อุษา-ข่าว