Print
Parent Category: สำนักงานเลขานุการกรม
Hits: 511

91

         เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค ๑ จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทในชุมชนระดับต้น รุ่นที่ ๒ โดยมี นายนัสที ทองปลาด ผู้บัญชาการเรือนจำกลางเขาบิน จังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด และมี นายธปภัค บูรณะสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค ๑ กล่าวรายงาน ซึ่งมีอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน และเครือข่ายภาคีที่เกี่ยวข้อง   จำนวน ๕๔ คน เข้าร่วม

          สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาชนให้มีความรู้ ความสามารถในการไกล่เกลี่ย และระงับข้อพิพาทในชุมชนอย่างสันติวิธี ทำให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม นอกจากนี้ยังสามารถลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยได้อีกด้วย

*******************************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ /สคส.ภาค๑-ภาพ/มนัส-ข่าว