Print
Parent Category: สำนักงานเลขานุการกรม
Hits: 635

1

23

เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา นางกรรณิการ์ แสงทอง อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วย นางนงภรณ์ รุ่งเพ็ชรวงศ์ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ ผู้อำนวยการกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ และคณะ ร่วมประชุมหารือกับผู้แทนสภาทนายความ ในประเด็นขอทราบความคืบหน้าการพิจารณาร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่พนักงานสอบสวนต้องปฏิบัติในการจัดหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหาในคดีอาญา (ฉบับที่...) พ.ศ. .... และขอทราบความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการส่งเสริมสิทธิของผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนคดีอาญา ตามมติที่ประชุมคณะทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังได้มีการร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงาน ระหว่าง กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กับ สภาทนายความ เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงได้มีการชี้แจงร่างกฎกระทรวงฉบับใหม่ ทั้งนี้ เพื่อให้สภาทนายความนำไปพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

***************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ / มนัส-ข่าว